Fagleg kompetanse

 • Kompetente, engasjerte og spesielt interesserte lærarar.
 • Vi arbeider for stabilitet og kontinuitet i lærarstaben.
 • Godt fagmiljø blant lærarane.
 • Nytt og godt undervisningsmateriell
 • Deltek på nasjonale prøver
 • Variert undervisning der nærmiljøet blir nytta i opplæringa
 • Faste turdagar
 • Ein- til ein kontakt mellom lærar og elev i kvar time.
 • Symjeundervisning frå 1. klasse
 • Tilbod om leksehjelp til alle. 3 dagar i veka.
 • God fagleg progresjon som følge av tett og jevnlig kontakt mellom lærar og elev
 • Moglegheit for god tilpassa oppfølging
 • God tilgang på alle fasilitetar. Både i timar og friminutt.