Tryggleik
Trygt å gå på skule i sitt eige nærmiljø. Tilhøyrsle til eiga heimbygd Borna blir kjende på tvers av klassetrinn. Store og små leikar og samarbeidar. Gode røter frå heimbygd er ein god ballast i livet. Små klasser gjer at kvar elev blir sett og høyrt heile dagen. Sykle eller gå til og frå. Nærleik […]
Fagleg kompetanse
Kompetente, engasjerte og spesielt interesserte lærarar. Vi arbeider for stabilitet og kontinuitet i lærarstaben. Godt fagmiljø blant lærarane. Nytt og godt undervisningsmateriell Deltek på nasjonale prøver Variert undervisning der nærmiljøet blir nytta i opplæringa Faste turdagar Ein- til ein kontakt mellom lærar og elev i kvar time. Symjeundervisning frå 1. klasse Tilbod om leksehjelp til […]
Godt sosialt miljø
Alle borna leikar på tvers av alder og klassetrinn. God trening i og utvikling av sosiale eigenskapar ved å kvar dag vere i lag med både eldre og yngre klassekameratar; Ein nytteverdi både for seinare skulegong, yrkesliv og sosialt liv. Inkludering og gode verdiar er ein sentral ingrediens i undervisninga. Fordi vi er få og […]